Cijena bazena

Na cijenu bazena utječe niz faktora koji se mogu svrstati u 3 najznačajnije kategorije:

1. Odabir materijala bazenske školjke,
2. Odabir unutrašnje obloge,
3. Odabir bazenske tehnike za filtraciju.
1. Odabir materijala bazenske školjke

Bazenska školjka može biti izrađena od armiranog betona, galvaniziranih čeličnih panela, polimernih panela, stiropor blokova ili betonskih bloketa.

Razlika u cijeni bazena izgrađenih od navedenih materijala razlikuju se do 40 %, međutim bitno je napomenuti da kod svih tipova školjki postoji potreba za građevinskim radovima i da na cijenu bazena treba gledati kao na konačnu cijenu s uključenim svim relevantnim faktorima. Npr. na unutrašnju stranu školjke izgrađene od betonskih bloketa potrebno je nanijeti žbuku i pogletati ju s mrežicom, a s vanjske strane hidroizolirati. Betonsku školjku prije montaže folije ukoliko je izgrađena sa starom oplatom potrebno je pogletati iznutra s mrežicom. Cijena iskopa materijala na kojem će biti izgrađen bazen ovisi o klasi tla i ne može biti ista cijena za pikamiranje u kamenu i čistoj zemlji, itd.

Pikamiranje u kamenu   Zemljani iskop

Na cijenu bazenske školjke od armiranog betona utječe količina betona, debljina zidova, tip i vrsta betona, te struktura i debljina armaturne mreže. Kako školjka bazena mora izdržati pritisak vode na stijenku s unutrašnje strane i pritisak drenažnog materijala s vanjske strane, bitno je da se kod armirano betonskih bazena, armaturna mreža postavi u dvije zone koje će preuzeti rezultantnu silu. Mogući problemi mogu se pojaviti prilikom potpunog pražnjenja bazena za vrijeme dok u drenažnom materijalu oko bazena postoji znatna količina vode koja vrši dodatan pritisak na zidove bazena, a ne postoji sila od vode unutar bazena koja bi mogla pružiti otpor vanjskom pritisku. Rezultat su veliki pritisci na zidove bazenske školjke. Ovdje je bitno napomenuti da se takav slučaj može pojaviti u slučaju nezadovoljavajuće izvedene drenaže oko bazenske školjke koja odvodi svu podzemnu i oborinsku vodu. Iz tog razloga ispod i oko bazenske školjke u drenažnom materijalu potrebno je postaviti drenažnu cijev koja će odvoditi vodu i kompletnu bazensku školjku “držati” na suhom.

Shema položaja drenažne cijevi oko školjke bazena:

Shema položaja drenažne cijevi

Orijentacione cijene materijala s PDV-om ovisno o dobavljačima bez ugradnje:

– Beton količine 1m^3 tipa C25/30 VDP (vodonepropusni): 550 kn/m^3

– Armaturna mreža tipa Q:10 kn/kg

– Drenažna cijev promjera 100 mm omotana u filc: 18 kn/m

– Bubreća traka: 60 kn/m

Iz navedenih orijentacionih cijena materijala, lako se može izračunati i zaključiti da ukupna cijena građevinskih radova za izgradnju betonske školjke bazena može bitno varirati obzirom na potrebne količine ugradbenog materijala i specifičnost lokacije. Iz tog razloga napravljen je okvirni troškovnik građevinskih radova na lokaciji izgradnje bazena kojeg možete preuzeti ovdje. Neke od navedenih stavki unutar troškovnika su neophodne, dok se potreba za ostalim stavkama utvrđuje lokalno na mjestu izgradnje bazena prilikom izlaska na teren i izrade izvedbenog projekta. 

2. Odabir unutrašnje obloge

Unutrašnja obloga može biti od keramičkih pločica, armirane PVC folije, pranog kulira i specijalnog vodonepropusnog premaza. Za cijene folije, i specijanog premaza molimo pogledajte u naš online katalog kojeg možete preuzeti ovdje. Od cijena unutrašnjih obloga najjeftinija varijanta odnosi se na specijalne premaze dok su najskuplje keramičke pločice i obloga od pranog kulira.

3. Odabir bazenske tehnike za filtraciju

Na odabir bazenske tehnike za određeni kapacitet filtracijskog sustava bazena utječe količina vode unutar bazena, namjena bazena, opterećenje brojem kupača i oblik bazena. Za ispravno funkcioniranje bazena po trenutno važećem Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda tj. filtraciji vode u bazenu bitno je dimenzioniranje kapaciteta filtracijskog sustava i odabir načina dezinfekcije vode. Za cijenu bazenske tehnike i opreme s ugradnjom, molimo vas da zatražite ponudu ovdje.

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići